สาระสำคัญของหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ

 

               ปรัชญาการศึกษา ดังนี้ หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ มุ่งเน้นการสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมเป็นผู้บังคับบัญชา และฝ่ายเสนาธิการ เพื่อปฏิบัติงานระดับยุทธการของกองทัพอากาศ ที่มีคุณภาพและคุณธรรม

               หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศเป็นหลักสูตรการศึกษาทางทหารระดับกลางของกองทัพอากาศที่เพิ่มศักยภาพของทหารอาชีพให้มีความพร้อมในการรับราชการในตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้น มุ่งเน้นให้นายทหารนักเรียนมีความรอบรู้ทั้งในด้านการทหารและการบริหารงาน รวมทั้งเพิ่มพูนคุณลักษณะของความเป็นมืออาชีพทางทหารให้เหมาะสมและตอบสนองต่อเป้าหมายของนายทหารฝ่ายเสนาธิการและนายทหารที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาระดับกลางของ ทอ.ที่มีคุณภาพ โดยเน้นการปฏิบัติการรบและ สนับสนุนการรบ ซึ่งหลักสูตรการศึกษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ ฉบับ พ.ศ.๒๕๖๑ แบ่งออกเป็น ๖ หมวดวิชา โดยแยกออกเป็นการบรรยาย ๓๔๔ ชม.การสัมมนา ๑๔๐ ชม. และการปฏิบัติ ๑,๑๑๙ ชม.รวมทั้งสิ้น ๑,๖๐๓ ชม. (ระยะเวลาการศึกษา ๔๕ สัปดาห์) ดังนี้

               หมวดวิชาที่ ๑  ผู้นำและการบริหาร

               หมวดวิชาที่ ๒  ความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ 

               หมวดวิชาที่ ๓  การทหาร

               หมวดวิชาที่ ๔  เสนาธิการกิจ

               หมวดวิชาที่ ๕  เอกสารวิจัย

               หมวดวิชาที่ ๖  กิจกรรมและวิชาเสริมหลักสูตร

 

หมายเหตุ: ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ