หลักสูตรการศึกษา

 

.....“โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ มุ่งหวังที่จะดำรงความศักดิ์สิทธิ์และเกียรติภูมิของความเป็นสถาบันแห่งภูมิปัญญาของกองทัพอากาศ ให้สมดังคำขวัญของโรงเรียน ที่ว่า “นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา” ซึ่งแปลว่า แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

…..ความศักดิ์สิทธิ์ เป็นเรื่องของความเก่าแก่ และเกียรติภูมิของสถาบันที่สั่งสมมานานจนเป็นที่ศรัทธา เป็นความขลังที่เหนือกว่าการยอมรับธรรมดาของปวงประชาว่า โรงเรียนเสนาธิการ ทหารอากาศมีคุณค่าเหนือกว่าสินค้า และบริการทั่วไป

…..ส่วน เกียรติภูมิ และสถาบันแห่งภูมิปัญญา นั้น มาจากคำกล่าวถึงสายยงยศของทหารอากาศ ในอดีตที่พูดกันติดปากว่า “สายโก้ สายบ้า สายขี้ข้า และสายภูมิ” สายภูมินั้นก็คือ สายเสธ ที่แสดงศักย์ของความเป็นฝ่ายเสนาธิการ เป็นภูมิรู้ ภูมิวุฒิ และความภูมิฐานของผู้ที่ผ่านกระบวนการฝึกศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เท่านั้น”

 

พลอากาศตรี หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน์
ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๔๖