37 พลอากาศตรี พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ 
 
พลอากาศตรี พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์

ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 
 
 
2 
 
นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์

รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        
อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
 01 พลอากาศโทหลวงเชิด วุฒากาศ ๑.  พลอากาศโท หลวงเชิดวุฒากาศ
(พ.ศ.๒๔๙๒–๒๔๙๓)
 02 พลอากาศจัตวา สวัสดิ์ โพธิวิหค ๒.  พลอากาศจัตวา สวัสดิ์  โพธิวิหค
(พ.ศ.๒๔๙๗–๒๔๙๘)
 

๓.  พลอากาศจัตวา ประสงค์  คุณะดิลก
(พ.ศ.๒๔๙๘–๒๔๙๙)

03 พลอากาศตรี หะริน หงสกุล ๔.  พลอากาศตรี หะริน  หงสกุล
(พ.ศ.๒๔๙๙)
  ๕.  พลอากาศตรี ประเสริฐ  ห่วงสุวรรณ
(พ.ศ.๒๔๙๙–๒๕๐๐)
  ๖.  พลอากาศตรี ศิริชัย  วาทิน
(พ.ศ.๒๕๐๑–๒๕๐๒)
04 พลอากาศตรี อุสาห์ ชัยนาม ๗.  พลอากาศตรี อุสาห์  ชัยนาม
(พ.ศ.๒๕๐๒–๒๕๐๖)
05 พลอากาศตรี วัชรินทร์ สุรคุปต์ ๘.  พลอากาศตรี วัชรินทร์  สุรคุปต์
(พ.ศ.๒๕๐๖–๒๕๑๑)
 06 พลอากาศตรี จรรย์ จุลชาต ๙.  พลอากาศตรี จรรย์  จุลชาต
(พ.ศ.๒๕๑๑–๒๕๑๓)
 07 พลอากาศตรี บัญชา สุขานุศาสน์ ๑๐.  พลอากาศตรี บัญชา  สุขานุศาสน์ 
(พ.ศ.๒๕๑๓–๒๕๑๗)
 08 พลอากาศตรี บัณฑิต โชติชนาภิบาล ๑๑.  พลอากาศตรี บัณฑิต  โชติชนาภิบาล 
(พ.ศ.๒๕๑๗–๒๕๑๘)
 09 พลอากาศตรี ประสาน ลีลาลัย ๑๒.  พลอากาศตรี ประสาน  ลีลาลัย
(พ.ศ.๒๕๑๘–๒๕๒๐)
 10 พลอากาศตรี นาวี มหารักขกะ ๑๓.  พลอากาศตรี นาวี  มหารักขกะ 
(พ.ศ.๒๕๒๐–๒๕๒๒)

 11 พลอากาศตรี ชำนาญ ภัทรโยธิน ๑๔.  พลอากาศตรี ชำนาญ  ภัทรโยธิน
(พ.ศ.๒๕๒๒–๒๕๒๔)
 12 พลอากาศตรี ศรุพงศ์ คชาชีวะ ๑๕.  พลอากาศตรี ศรุพงศ์  คชาชีวะ 
(พ.ศ.๒๕๒๔–๒๕๒๘)
 13 พลอากาศตรี ปราโมทย์ วีรุฒเสน ๑๖.  พลอากาศตรี ปราโมทย์  วีรุตมเสน
(พ.ศ.๒๕๒๘–๒๕๓๑)
14 พลอากาศตรี กานต์ สุระกุล ๑๗.  พลอากาศตรี กานต์  สุระกุล 
(พ.ศ.๒๕๓๑–๒๕๓๓)
15 พลอากาศตรี อุดมศักดิ์ มหาวสุ ๑๘.  พลอากาศตรี อุดมศักดิ์  มหาวสุ 
(พ.ศ.๒๕๓๓–๒๕๓๖)
 16 พลอากาศตรี ประพัฒน์ วีณะคุปต์ ๑๙.  พลอากาศตรี ประพัฒน์  วีณะคุปต์ 
(พ.ศ.๒๕๓๖–๒๕๓๗)
 17 พลอากาศตรี มหินทรา เนียมทัศน์ ๒๐.  พลอากาศตรี มหินทรา  เทียมทัศน์ 
(พ.ศ.๒๕๓๗–๒๕๓๘)
18 พลอากาศตรี ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร ๒๑.  พลอากาศตรี ณพฤษภ์  มัณฑะจิตร 
(พ.ศ.๒๕๓๘–๒๕๓๙)
19 พลอากาศตรี ศักดา หาญยุทธ ๒๒.  พลอากาศตรี ศักดา  หาญยุทธ 
(พ.ศ.๒๕๓๙–๒๕๔๐)
20 พลอากาศตรี สบสันติ์ ชิณพงศ์ ๒๓.  พลอากาศตรี สบสันติ์  ชิณพงศ์ 
(พ.ศ.๒๕๔๐–๒๕๔๑)
21 พลอากาศตรี ศิลป์ชัย จำปาเงิน ๒๔.  พลอากาศตรี ศิลป์ชัย  จำปาเงิน 
(พ.ศ.๒๕๔๑–๒๕๔๕)
22 พลอากาศตรี หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน์ ๒๕.  พลอากาศตรี หม่อมหลวง สุปรีชา  กมลาศน์ 
(พ.ศ.๒๕๔๕–๒๕๔๗)
23 พลอากาศตรี ดิเรก พรหมประยูร ๒๖.  พลอากาศตรี ดิเรก  พรหมประยูร 
(พ.ศ.๒๕๔๗–๒๕๔๙)
24 พลอากาศตรี อิทธิศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ ๒๗.  พลอากาศตรี อิทธิศักดิ์  นาคะวิสุทธิ์
(พ.ศ.๒๕๔๙–๒๕๕๑)
25 พลอากาศตรี จอม รุ่งสว่าง ๒๘.  พลอากาศตรี จอม  รุ่งสว่าง
(พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๒)
26 พลอากาศตรี วรฉัตร ธารีฉัตร ๒๙.  พลอากาศตรี วรฉัตร  ธารีฉัตร
(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔)
27 พลอากาศตรี สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ ๓๐.  พลอากาศตรี สุทธิพงษ์  อินทรียงค์
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕)
28 พลอากาศตรี ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์ ๓๑.  พลอากาศตรี ฉัตรชัย  บุญญานุรักษ์
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)
29 พลอากาศตรี คุณทร มณีเขียว ๓๒.  พลอากาศตรี คุณทร  มณีเขียว
(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘)  
30 พลอากาศตรี สำเริง พูลเพิ่ม ๓๓.  พลอากาศตรี สำเริง  พูลเพิ่ม
(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
31 พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี ๓๔.  พลอากาศตรี เดชอุดม  คงศรี
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑)
32 พลอากาศตรี วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์  ๓๕.  พลอากาศตรี วชิรศักดิ์  พูสิิทธิ์
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)