ภารกิจ 

                 ตามโครงสร้างอัตรากองทัพอากาศ ปี ๒๕๕๒ (ทอ.๕๒)  อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๔๐๑๑ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ มีหน้าที่ให้การศึกษา และฝึกอบรมนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศในระดับยุทธการ งานเสนาธิการกิจ และการบริหารจัดการ โดยมีผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 

วิสัยทัศน์ 

                 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ได้แก่ “สถาบันการศึกษาทางทหารหลักของกองทัพอากาศที่สร้างผู้บังคับบัญชาและฝ่ายเสนาธิการชั้นนำในภูมิภาค” (The Premier Professional Military Education Institute of Royal Thai Air Force in Cultivating the Leading Air Commanders and Staff Officers within the Region.)

                 ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศนั้น สื่อความหมายถึงบทบาทของความเป็นผู้นำในภูมิภาค บทบาทในการปฏิบัติภารกิจร่วมผสม การทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชาและทำหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกองทัพอากาศ การเป็นที่ยอมรับทั้งจากภายในกองทัพอากาศและภายนอก บทบาทในการช่วยขับเคลื่อนและผลักดันให้กองทัพอากาศมีความเป็นเลิศ ความเป็นผู้นำภายใต้การเปลี่ยนแปลง และ ความท้าทาย 

 

ค่านิยมหลัก 
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กำหนดให้ “ACSC” เป็นค่านิยมหลักของสถาบัน โดยตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่ละตัวนั้น แทนความหมาย ดังนี้

                 A เป็นอักษรย่อของ AIR (เช่นเดียวกับค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ) กล่าวคือ

                                  Airmanship หมายถึง ความเป็นทหารอากาศ,

                                  Integrity and Allegiance หมายถึง ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี,

                                  Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบ

                 C เป็นอักษรย่อของ Concentration หมายถึง ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่

                 S เป็นอักษรย่อของ Smart หมายถึง ความสง่างามและมีภูมิปัญญาภายใต้กระบวนการคิดเชิงระบบ

                 C เป็นอักษรย่อของ Collaboration หมายถึง การประสานงานอย่างมีความร่วมมือเชิงจิตอาสา

                 ค่านิยมหลักของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศนั้น สื่อความหมายถึงความเป็นทหารอากาศ   ตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศที่มีการกำหนดไว้ และความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ ความมีภูมิปัญญาภายใต้กระบวนการคิดเชิงระบบและความมีคุณลักษณะที่สง่างาม ตลอดจนการประสานงาน กับความร่วมมือเชิงจิตอาสา