โครงการฝึกอบรมการต่อสู้ป้องกันตัว

 47513 0

รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. จัดโครงการฝึกอบรมการต่อสู้ป้องกันตัว โดยมี น.ท.ธนกร  จีรเศรษฐ อจ.กทสธ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. และคณะ เป็นครูฝึกสอน ในทุกวันจันทร์ เวลา ๑๖๐๐-๑๘๐๐ ณ ลานอเนกประสงค์ ข้างอาคารจำลองยุทธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ความรู้ด้านการต่อสู้ป้องกันตัว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลสามารถป้องกันตนเองและระงับเหตุได้อย่างถูกต้องกฎการใช้กำลังและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้การป้องกันตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ