การศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

 1706232207490 0

น.อ.วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๘ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน โดยรับฟังบรรยายและต้อนรับ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผอ.สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และจากนั้นได้เปิดโอกาสให้คณะได้เยี่ยมชมกิจการในสถาบันวิจัย เมื่อพฤหัสบดีที่ ๒๕ ม.ค.๖๗