การแถลงความก้าวหน้า บฝ.จักรพงษ์ ครั้งที่ ๑

s 26574926 0
รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. จัดให้มีการสอบการแถลงความก้าวหน้า บฝ."จักรพงษ์" การฝึกงานในหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ ม.ค.๖๗ เพื่อให้ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๘ ปฏิบัติหน้าที่ คณะเจ้าหน้าที่ทำงาน นำเสนอที่มาของปัญหา ข้อเท็จจริง ข้อสมมุติ และเกณฑ์การพิจารณาที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมายจาก คณก.บริหาร ทอ.(สมมุติเพื่อการศึกษา)