การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยทหาร

 01 12

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.จัดให้มีการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยทหารให้แก่ข้าราชการ และพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ฯ โดยมี น.อ.นิรุต  ลัทธิรมย์ ผอ.กทสธ.รร.สธ.ทอ.ฯ และ น.ท.ศิชน  แสนรักษ์ อจ.กทสธ.รร.สธ.ทอ.ฯ ปฏิบัติหน้าที่ครูฝึก เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ ม.ค.๖๗ ณ อาคาร บก.รร.สธ.ทอ.ฯ