การสอบโครงร่างเอกสารวิจัย

 304153 0

รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.จัดให้มีการสอบโครงร่างเอกสารวิจัยของ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๘ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ ม.ค.๖๗ เพื่อให้ นทน.ฯ นำเสนอโครงร่างเอกสารวิจัยส่วนบุคคล ให้แก่ คณก.เอกสารวิจัย รร.สธ.ทอ.ฯ พิจารณาความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ์ของการวิจัย รวมทั้งให้คำแนะนำในการวิจัยต่อไป