การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยทหาร

 170602 0

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.จัดให้มีการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยทหารให้แก่ข้าราชการ และพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ฯ โดยมี น.ท.ธนกร  จีรเศรษฐ อจ.กทสธ.รร.สธ.ทอ.ฯ ปฎิบัติหน้าที่ครูฝึก เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ม.ค.๖๗ ณ อาคาร บก.รร.สธ.ทอ.ฯ