พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน

 line album  . 20

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร โดยมีข้าราชการสังกัด รร.สธ.ทอ.ฯ ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ได้แก่ จ.อ.ปัถวี  สมวถา ตำแหน่ง จนท.พด.ผธก.รร.สธ.ทอ.ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธ.ค.๖๖, ๐๘๓๙ ณ รร.สธ.ทอ.ฯ