บรรยายพิเศษ เรื่อง "พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗) กับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕"

 109244 0

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๖, ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ มว.ต.น้ำเพ็ชร  คชเสนี  สัตยารักษ์ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้กับ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๘ ในหัวข้อ "พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗) กับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕" ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ