การบรรยาย เรื่อง "ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ"

 s 92602380

พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก พันธ์ภักดี  พัฒนกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ เนื่องในโอกาสให้เกียรติเป็นผู้บรรยายหัวข้อ “ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ" ให้กับนายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๗ โดยการบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนักเรียน ได้รับรู้การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านความเป็นผู้นำ การบริหาร ความมั่นคงแห่งชาติ การทหาร และฝ่ายอำนวยการ จากการถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติหน้้าที่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องบรรยาย รงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ