การศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต

 s 273629255

พลอากาศตรี พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บัญชาการ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิทหารอากาศ กรมยุทธศึษาทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๗ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจาก นายดนัย  สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นายก้องศักดิ์  คู่พงศกร ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานในพื้นที่จริง รวมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกำลังอำนาจแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ สังคมและจิตวิทยา รวมทั้งภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ และแนวทางป้องกัน/แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง