การศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ ณ การท่าอากาศยานภูเก็ต

 s 273604796

พลอากาศตรี พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บัญชาการ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิทหารอากาศ กรมยุทธศึษาทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๗ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ ณ การท่าอากาศยานภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ โดยมี เรืออากาศเอก เพิ่มพุฒิ  บุญชุ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและชีวอนามัย ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การตอนรับ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุป กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานในพื้นที่จริง รวมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกำลังอำนาจแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ สังคมและจิตวิทยา รวมทั้งภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ และแนวทางป้องกัน/แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง