การศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ ณ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓, ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล, เยี่ยมชมเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ ฐานทัพเรือพังงา

 s 273604709

พลอากาศตรี พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บัญชาการ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิทหารอากาศ กรมยุทธศึษาทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๗ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ ณ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดพังงา โดยมี น.อ.สุพจน์  พุทธพงษ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การตอนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจาก ทัพเรือภาคที่ ๓, ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเยี่ยมชมเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ หลังจากนั้นได้เดินทางไปศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ ฐานทัพเรือพังงา เพื่อทำกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานในพื้นที่จริง รวมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกำลังอำนาจแห่งชาติด้านกำลังอำนาจแห่งชาติด้านการทหาร รวมทั้งภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ แนวทางป้องกัน/แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการอนุรักษ์ธรรมชาติ