การศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ ณ จังหวัดพังงา

s 273580103

พลอากาศตรี พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บัญชาการ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิทหารอากาศ กรมยุทธศึษาทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๗ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ ณ จังหวัดพังงา เมื่อวันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจาก นายอุทิศ  ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพังงา และ นายนิธิวุฒ  ระวิวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงานพังงา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานในพื้นที่จริง รวมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกำลังอำนาจแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ สังคมและจิตวิทยา รวมทั้งภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ และแนวทางป้องกัน/แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง