การศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ ณ กองบิน ๗

 s 273555476

พลอากาศตรี พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บัญชาการ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิทหารอากาศ กรมยุทธศึษาทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๗ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี น.อ.ธนพันธ์  จันทร์หอม รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การตอนรับ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ พร้อมทั้งรับชมการบินและการตั้งแสดงอากาศยาน ของ กองบิน ๗ หลังจากนั้นรับฟังการบรรยายจาก กองบิน ๗, ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ๓ และ กองทัพภาค ๔ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานในพื้นที่จริง รวมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกำลังอำนาจแห่งชาติด้านกำลังอำนาจแห่งชาติด้านการทหาร รวมทั้งภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ และแนวทางป้องกัน/แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง