การศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ ณ ศูนย์สาธิตการฝึกลิงเพื่อการเกษตร

 s 76070930

การศึกษาดูงานของ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ มิตรประเทศ รุ่นที่ ๖๗ ณ ศูนย์สาธิตการฝึกลิงเพื่อการเกษตร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกลิงครบวงจร โดยรับฝึกและการเลี้ยงดูลิง ให้ขึ้นเก็บมะพร้าว และพืชผักต่างๆบนต้นที่สูงชัน เพื่อให้ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ มิตรประเทศเข้าใจและได้สัมมผัสบริบทของวัฒนธรรมท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ เม.ย.๖๖