การศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 s 273530988

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ พลอากาศตรี พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บัญชาการ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิทหารอากาศ กรมยุทธศึษาทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๗ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยมี คุณวัลลภ  พวงจิตร หัวหน้าแผนกเดินเครื่องกะ ๑ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำเขื่อนรัชชประภา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานสถานที่จริงที่สำคัญในเพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบริบทที่เกี่ยวข้องกับกำลังอำนาจแห่งชาติ ด้านความมั่นคงทางพลังงาน