การศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ ณ สวนโมกขพลาราม หรือวัดธารน้ำไหล และวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

 s 273514558

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ พลอากาศตรี พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บัญชาการ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๗ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ ณ สวนโมกขพลาราม หรือวัดธารน้ำไหล และ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานสถานที่จริงที่สำคัญในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบริบทที่เกี่ยวข้องกับกำลังอำนาจแห่งชาติทั้ง ๕ ด้าน