การศึกษาดูงานหน่วยภายในกองทัพอากาศ

 514359

คณะอาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๗ เข้าเยี่ยมชมกิจการ และฟังบรรยายสรุปบทบาท หน้าที่ และวงรอบการปฏิบัติในภาวะปกติ และภาวะใช้กำลัง ของ นขต.ทอ.จำนวน ๗ หน่วยงาน ได้แก่ ศสล., ศยซบ., ศยพ., ศสท., ศยอว., ศป.พรท. และ ศปพ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ เม.ย.๖๖