การบรรยาย เรื่อง "การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ Stategic Communication"

 s 82132995

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. มอบหมายให้ น.อ.วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ รอง.ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ พล.อ.ต.ประภาส  สอนใจดี รอง จก.กร.ทอ. เนื่องในโอกาสมาบรรยายในหัวข้อ “การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ Stategic Communication" ให้กับ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๗ เพื่อให้ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ ทราบถึงยุทธศาสตร์การสื่อสาร เพื่อช่วงชิงการเสนอข่าวสารอย่างเป็นลำดับขั้นตอน และสอดคล้องในทุกกิจกรรมที่สามารถ สื่อไปยังเป้าหมายผู้รับข่าวสารที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประยุกต์ใช้กระบวนการในการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication: STRATCOM) ที่รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ รวมถึงการปฏิบัติงานในมิติด้านการป้องกันประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มี.ค.๖๖ ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ