การรับฟังการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ทอ.

 line album . 8

พลอากาศตรี พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รับชมการถ่ายทอดสัญญาณการเข้าร่วมรับฟังการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ทอ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ ก.พ.๖๖ ณ ห้องประชุม โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ