งานนิทรรศการสัปดาห์วิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ปี ๒๕๖๖

 line album 28

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. มอบหมายให้ น.ท.ณัฐ  เกาะม่วงหมู่ อจ.กกศ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. นำคณะ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๗ เข้าร่วมงานนิทรรศการสัปดาห์วิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ปี ๒๕๖๖ ของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ วัตถุประสงค์เพื่อให้ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๗ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ ก.พ.๖๖ ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น ๕  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร