การศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่

s 272384017 

พลอากาศตรี พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บัญชาการ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๗ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรับฟังการบรรยายสรุปจาก นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ และ พันเอก จักรพงษ์ สอดสี รองเสนาธิการกองกำลังผาเมือง เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกำลังอำนาจแห่งชาติด้านการทหาร รวมทั้งภัยคุกคามและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น