การศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

 s 272367678

พลอากาศตรี พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บัญชาการ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิทหารอากาศ กรมยุทธศึษาทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๗ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (National Astronomical Research Institute of Thailand: NARIT) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ให้การต้อนรับและเป็นผู้บรรยาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกำลังอำนาจแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี