การศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ณ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย และท่าเรือพานิชย์เชียงเเสน

 s 272351483

พลอากาศตรี พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บัญชาการ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิทหารอากาศ กรมยุทธศึษาทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๗ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ณ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย โดยมี น.อ.ศราวุญ  เถื่อนบุญ ร.น. ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย ให้การต้อนรับ และ ท่าเรือพานิชย์เชียงเเสน โดยมี นาย บันลือศักดิ์  มงคล หัวหน้าหมวดจัดการสินค้า ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกำลังอำนาจแห่งชาติด้านการทหาร รวมทั้งภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ และแนวทางป้องกัน/แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง