การศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

 s 272351329

พลอากาศตรี พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บัญชาการ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๗ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายฐนพงศ์  ชัยงาม นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน สำนักงานจังหวัดเชียงราย, พันเอก พักตร์พงศ์  เงสันเธี้ย หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดเชียงราย และ ดร.อนุรัตน์  อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย เป็นผู้บรรยาย เมื่อวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกำลังอำนาจแห่งชาติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและจิตวิทยา รวมทั้งภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ และแนวทางป้องกัน/แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง