การศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ

 s 272326721

พลอากาศตรี พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บัญชาการ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิทหารอากาศ กรมยุทธศึษาทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๗ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมี นาย บุญธันทว์ เอมย่านยาว วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้การต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานในพื้นที่จริง รวมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกำลังอำนาจแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม