การบรรยาย เรื่อง "นโยบายกองทัพอากาศ"

 2023 02 03 13 06 img 3486

พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และ พลอากาศตรี พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บัญชาการ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ณรงค์  อินทชาติ​ เสนาธิการทหารอากาศ เนื่องในโอกาสให้เกียรติเป็นผู้บรรยายวิชา "นโยบายกองทัพอากาศ" ให้กับนายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยการบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนักเรียนได้รับทราบถึงกระบวนการจัดทำนโยบายของกองทัพอากาศ รวมทั้งปัจจัย และสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นที่มาของการจัดทำนโยบาย ตลอดจนเข้าใจแนวทางการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป