งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ "การแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนจะนำไปสู่สงครามหรือไม่"

 468399

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีเปิดการเสวนาวิชาการ ของ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๗ ในหัวข้อ "การแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนจะนำไปสู่สงครามหรือไม่" โดยมี รศ.วรศักดิ์  มหัทธโนบล และ รศ.ดร.ดุลยภาค  ปรีชารัชช เป็นวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ ก.พ.๖๖ ณ ห้องประชุมอาคารวิศวกรรมศาสตร์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นทน.ฯ มีความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, ความมั่นคง, ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์โลก, ภูมิภาค, กำลังอำนาจแห่งชาติ และภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ทหารและความมั่นคงของประเทศไทย รวมถึงบทบาทของกองทัพไทยในการต่อต้านภัยคุกคาม รวมทั้งสามารถกำหนดแนวทางการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติได้อย่างถูกต้อง