การวัดและประเมินผล หมวดวิชาที่ ๑ ผู้นำและการบริหาร

s 7938195 

รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. จัดดำเนินการทดสอบข้อเขียน เพื่อการวัดและประเมินผล หมวดวิชาที่ ๑ ผู้นำและการบริหาร ให้กับ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ ม.ค.๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ