นทน.ฯ เข้ารับสอบโครงร่างเอกสารวิจัย หมวดวิชาที่ ๕ เอกสารวิจัย

 s 20259071

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.พร้อมด้วยคณะอาจารย์ รร.สธ.ทอ.ฯ เป็นกรรมการสอบโครงร่างเอกสารวิจัยส่วนบุคคลของ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ ธ.ค.๖๕ ณ ห้องสัมมนา รร.สธ.ทอ.ฯ