พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๔ และมอบโล่เชิดชูเกียรติ "จักรพงษ์" แก่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓

 261418

 

รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.กำหนดจัดพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และมอบโล่เชิดชูเกียรติ "จักรพงษ์" แก่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๒๒ ก.ย.๖๓ ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ โดยมี ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีฯ

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
๑. พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย์  นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๓๘ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผบ.ทอ.
๒. พล.อ.อ.ศิริพล  ศิริทรัพย์  นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๓๘ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด