แนวทางการปฏิบัติราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

 01 4

พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. กำหนดให้ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ฯ รับฟังการแถลงแนวทางการปฏิบัติราชการ พลอากาศโท เสกสัณน์  ไชยมาตย์ จก.ยศ.ทอ. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ต.ค.๖๖ ณ รร.สธ.ทอ.ฯ