แจ้งกำหนดการลงทะเบียน ของนายทหารนักเรียน หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

 
Logo 2566

 

๑. การลงทะเบียนในระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Learning ACSC) ตั้งแต่ วันที่ ๒ - ๑๐ ต.ค.๖๖ ในเว็บไซต์ https://acsc.elearning.rtaf.mi.th

หมายเหตุ:

          - สำหรับ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๘ ที่สังกัดกองทัพอากาศ สามารถใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของอีเมลกองทัพอากาศในการเข้าใช้งานระบบฯ  

          - สำหรับ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๘ ที่มิได้สังกัดกองทัพอากาศ ให้ส่งข้อมูล ได้แก่ ยศ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ), ตำแหน่ง, สังกัด, หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลของ G-mail เท่านั้น กรุณาส่งข้อมูลให้กับ นกม.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าใช้งานระบบฯ

          - ขอให้ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๘ ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบ (Format) ในการป้อนข้อมูลประวัติอย่างเคร่งครัด

 

๒. การรายงานตัวและทำประวัติ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ต.ค.๖๖ ณ อาคารบรรยายโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

หมายเหตุ:

          - กรุณาจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค/ แท็บเล็ต/ โทรศัพท์มือถือ สำหรับเข้าใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Learning ACSC) ในกรณีที่ต้องแก้ไขประวัติ