บฝ.พิเศษ กิจกรรม "Get Together"

 s 18956353

คณะครูเสธ. และ นทน.หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๗ ปฏิบัติกิจกรรม Get Together ซึ่งเป็น บฝ.พิเศษ ตามหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑ พ.ย.๖๕ ณ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นทน.ฯ ได้นำเสนอแผนงานประจำสัมมนา และเปิดโอกาสให้ นทน.ฯ แต่ละคนได้แนะนำตนเองให้เพื่อน ๆ ในรุ่นได้รู้จัก

กิจกรรมแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

  • เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ การสัมมนาเพื่อเตรียมข้อมูลนำเสนอ ณ ห้องสัมมนา รร.สธ.ทอ.ฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ของสัมมนา, ภารกิจของสัมมนา, ค่านิยมหลักของสัมมนา, แผนการดำเนินการของสัมมนา และข้อมูลของ นทน.ฯ แต่ละคนในสัมมนา
  • เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ การนำเสนอผลการสัมมนา ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ
  • เวลา ๑๖๓๐ - ๑๘๓๐ งานเลี้ยงสังสรรค์ (Beer Call) และกิจกรรมสันทนาการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น และครูเสธ. รวมทั้งผู้บังคับบัญชาของ รร.สธ.ทอ.ฯ