พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๖

 dsc 5524

 

dsc 5487

พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ในโอกาสนี้รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กรุณามอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ "การฝึกงานในหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ", "เอกสารวิจัยดีเด่น", "เอกสารวิจัยชมเชย", "ผลการศึกษายอดเยี่ยม", และ "นายทหารนักเรียนยอดเยี่ยม" ให้กับนายทหารนักเรียน

           -  กลุ่มนายทหารนักเรียนที่มีผลงานยอดเยี่ยม ในการฝึกปฏิบัติแบบฝึกหัดจักรพงษ์ การฝึกงานในหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ โดยมี นาวาอากาศโท นราพัฒน์ ช่อสอึก ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ "นภา" และใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๑๐ คน ได้แก่
                   ๑.  นาวาอากาศโท เพียว จารยะพันธุ์
                   ๒.  นาวาอากาศโท ทวีรัก เลปนานนท์
                   ๓.  นาวาอากาศโท นฤพล รัตนสิงหา
                   ๔.  นาวาอากาศโท บุญธรัฐ พยัคฆ์วิเชียร
                   ๕.  นาวาอากาศโท พนา มหาเมฆ
                   ๖.  นาวาอากาศโท วิชญนันท์ พรวัฒนมงคล
                   ๗.  นาวาอากาศโท วิชาญ วิมานประดิษฐ
                   ๘.  นาวาอากาศโท สุเชาว์ ไม้ตะเภา
                   ๙.  นาวาอากาศตรี สุทธิวัฒน์ สุขีนัง
                   ๑๐.  นาวาอากาศโท อริย์ธัช ตันติวัฒนาวัชร์

           -  กลุ่มผู้มีผลงานเอกสารวิจัยดีเด่น ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ "พลอากาศเอก หะริน หงสกุล" ได้แก่ นาวาอากาศโท ภัทรนันท์ โสมะนันทน์

           -  กลุ่มผู้มีผลงานเอกสารวิจัย ได้รับรางวัลโล่ชมเชย จำนวน ๔ คน ได้แก่
                   ๑.  นาวาอากาศโท วันชัย เจียจันทร์
                   ๒.  พันตำรวจโท พินิจ อุ่มบางตลาด
                   ๓.  นาวาอากาศโท ณัฐพล ปัทมินทร์
                   ๔.  นาวาอากาศโท ดาวิด อลัน จอห์นสัน

           -  ผู้มีผลการศึกษายอดเยี่ยม ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ "เชิดวุฒากาส" ได้แก่ นาวาอากาศโท วันชัย เจียจันทร์

           -  นายทหารนักเรียนยอดเยี่ยม ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากนายทหารนักเรียนและคณาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ว่าเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพ และความประพฤติ รวมทั้งมีความเป็นผู้นำ และเสียสละเพื่อส่วนรวมให้กับนายทหารนักเรียน และสถาบันอย่างยอดเยี่ยม ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ "ดาวทอง" ได้แก่ นาวาอากาศโท วรานนท์ สุวรรณพรหม