การฝึกฝ่ายเสนาธิการ (STAFFEX) กฝร.๖๕

 s 191184933

น.อ.ธวัชชัย มากพานิช น.ปฏิบัติการ ประจำ กพ.ทอ. ช่วยราชการ รร.สธ.ยศ.ทอ. และ น.อ.กิตติพงศ์ เต็มดวง รอง ผอ.กทสธ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เข้าร่วมการฝึกฝ่ายเสนาธิการ (STAFFEX) กฝร.๖๕ ระหว่าง ๑๖ เม.ย. - ๑๐ พ.ค.๖๕ ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด