พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่กลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ซึ่งเป็นตัวแทนยศ.ทอ.
เข้าร่วมการประกวดผลงานที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองศ์การแห่งการเรียนรู้
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 acsc online 4

พล.อ.ท.กานต์ชนก หันหาบุญ จก.ยศ.ทอ.เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่กลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ซึ่งเป็นตัวแทนยศ.ทอ.เข้าร่วมการประกวดผลงานที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองศ์การแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย.๖๕ ณ หอสมุด ทอ.ในการนี้ รร.สธ.ทอ.ฯ ได้ส่งผลงาน "นวัตกรรม​การฝึกทางทหารออนไลน์" เข้าร่วมการประกวดฯ