การเยี่ยมชมกิจการและฟังบรรยายสรุป

 c40a6b57a91dbb070423a71ce330eda38 4733045137865421905 2

คณะอาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๖ เข้าเยี่ยมชมกิจการ และฟังบรรยายสรุปบทบาท หน้าที่ และวงรอบการปฏิบัติในภาวะปกติ และภาวะใช้กำลัง ของ นขต.ทอ.จำนวน ๗ หน่วยงาน ได้แก่ ศซบ.ทอ., ศปอว.ทอ., อย.ทอ., กร.ทอ., สอ.ทอ., กบ.ทอ.และ พอ.ทอ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ มี.ค.๖๕