การศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

พล.อ.ต.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.นำคณะอาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๔ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จว.นครราชสีมา, จว.ขอนแก่น, จว.อุดรธานี ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นทน.ฯ มีประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานในพื้นที่จริงในมิติของความมั่นคงแห่งชาติ รู้จักสังเกต รวบรวมข้อมูล ประสานงาน ทำงานเป็นทีม ได้เรียนรู้ รับทราบข้อมูลจากการเยี่ยมชมกิจการหน่วยงานทางทหาร กิจการภาครัฐที่มีความสำคัญในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๒, กองบิน ๑, กองบิน ๒๓, สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน, หอการค้า จว.ขอนแก่น ได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลยิ่งขึ้น และสามารถบูรณาการความรู้จากการศึกษาในหมวดวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ

ภาพกิจกรรม