ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓ ท่าน

  • พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง  ผู้บัญชาการทหารอากาศ  ศิษย์เก่า รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๓๖
  • พล.อ.อ.นิทัศน์ ศิริมาศ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด ศิษย์เก่า รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๓๗
  • พล.ร.ต.ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ศิษย์เก่า รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๔๕

[ภาพประกอบ]

            พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ เรื่อง ประสบการณ์ฝ่ายอำนวยการ ให้แก่ นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศรุ่นที่ ๖๑ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ พร้อมทั้งร่วมถ่ายรูปกับคณาจารย์และนายทหารนักเรียนฯ เมื่อวันที่ ๔ ก.ย.๖๐

[ภาพกิจกรรม]

พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๖๐

Read more: พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒

กิจกรรมการการถ่ายทอดวัฒนธรรม (พี่พบน้อง) ระหว่างนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ และรุ่นที่ ๖๒ เพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์และแนะนำการปฏิบัติในการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๖๐

Read more: การถ่ายทอดวัฒนธรรม (พี่พบน้อง)

พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ และคณาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนายทหารนักเรียน หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๐ ณ อาคารฝึกทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ๒ สนามกีฬากองทัพอากาศ (จันทรุเบกษา)

Read more: การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๑/๖๑

พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Get Together ของนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เมื่อ ๒๑ พ.ย.๖๐

Read more: กิจกรรม Get Together

พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ นำคณะนายทหารผู้ใหญ่ คณาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ เข้าเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๖๐ ณ ห้องประชุม กองบิน ๑ และ อาคาร ACMI กองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการ กองบิน ๑ และคณะ ให้การต้อนรับ

Read more: หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ เข้าเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑

พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ นำคณาจารย์ และคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ เข้าเยี่ยมชมกิจการกองทัพภาคที่ ๒ โดยมี พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒ และคณะ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สโมสรร่วมเริงชัย กองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี จว.นครราชสีมา

Read more: หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ เข้าเยี่ยมชมกิจการกองทัพภาคที่ ๒

พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ คณาจารย์ และคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านอุดรธานี เมื่อ ๒๖ พ.ย.๖๐

Read more: หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ  สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านอุดรธานี

พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ นำคณะนายทหารผู้ใหญ่ คณาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ เยี่ยมชมกิจการเขื่อนอุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๐

Read more: หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ เยี่ยมชมกิจการเขื่อนอุบลรัตน์

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ