พลอากาศเอก ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อดีตเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ) เป็นประธานกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ และประกอบพิธีย้ายพระพุทธรูปประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ร่วมกับผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ พนักงานราชการ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ และคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๖๐ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

[ภาพกิจกรรม]

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ