งานเสวนาวิชาการ “บทบาทผู้นำในยุค Thailand 4.0” ณ ห้องประชุม หอสมุดกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๙ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา ดังนี้
 ๑. พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรียงค์  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
 ๒. คุณกมล ลิ้มประเสริฐ Senior Assistant Manager, Center of Corporate IBE Competency บริษัท เอสซีจี เคมิคอลล์ จำกัด
 ๓. คุณพิมพ์ชนก วอนขอพร  ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

[ภาพกิจกรรม]

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ