นทน.เสธ. รุ่นที่ ๖๐ จัดงานเสวนาวิชาการครั้งที่ ๒

 

นทน.เสธ. รุ่นที่ ๖๐ ร่วมกับ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดงานเสวนาวิชาการ ครั้งที่ ๒ ในหัวข้อ "ประเทศไทยในวาระการจัดระเบียบโลกใหม่" (Thailand in the new world order)" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ น. ณ ห้องบรรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก คุณสุรพงษ์ ชัยนาม อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศ.ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากรในการเสวนาวิชาการ  และยังได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันเทคโนโลยีป้องกันราชอาณาจักร บริษัท เอราวัณอินเตอร์ฟูด จำกัด ฝูงบิน ๔๐๑ บริษัท วี เอส เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) บริษัท ท๊อปฟ์ มิลิแทรี่ พาร์ทแอนด์ฮาร์ดแวร์ จำกัด และ Bangkok Aviation Center (BAC)

ภาพกิจกรรม

Quick Link

Link