ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ มอบหนังสือแด่ ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ

ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะรัฐนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้บรรยายวิชา กฏหมายระหว่างประเทศ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศมอบหนังสือวิชากฏหมายระหว่างประเทศแด่ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศเพื่อให้ อาจารย์และนักเรียนไว้เป็นตำราศึกษา เมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๕๙

Quick Link

Link