รร.สธ.ทอ.ฯ กำหนดให้มีพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ ก.ย.๖๑ เวลา ๑๔๐๐ ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ โดยมี ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีฯ

รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบการปฏิบัติตามแผนทะยานพิฆาต ยศ.ทอ.โดยมี พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ และ นาวาอากาศเอก วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ร่วมสังเกตุการณ์และให้คำแนะนำ เมื่อ ๒๓ ก.พ.๖๑, เวลา ๑๓๓๐ ณ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

Read more: แผนทะยานพิฆาต ยศ.ทอ.

นาวาอากาศเอก วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านนิรภัยภาคพื้นและความปลอดภัย ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.เมื่อ ๒๑ ก.พ.๖๑

Read more: กิจกรรมนิรภัยภาคพื้น

พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ร่วมกิจกรรมปลูกดอกเฟื้องฟ้า รอบบริเวณพื้นที่ เมื่อ ๑๔ ก.พ.๖๑ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

Read more: กิจกรรมปลูกดอกเฟื้องฟ้า

พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และ นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน พื้นที่จริง ในมิติของความมั่นคงแห่งชาติ ระหว่าง ๑๕-๑๖ ก.พ.๖๑

Read more: ศึกษาภูมิประเทศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การใช้ประโยชน์ห้วงอากาศ และอวกาศ กับทิศทางอนาคตของชาติ” ให้แก่ นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ โดยมี พลอากาศโท อนุชิต แก้วประสพ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และ พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

Read more: ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษ ที่ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๔ เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์ ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ

Read more: เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๔

พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ เยี่ยมชมโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๖๑ โดยมี พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ

Read more: เยี่ยมชมกิจการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ เยี่ยมชมกิจการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๑ โดยมี นาวาโท พิชัยยุทธ ปาจะกัง หัวหน้าแผนกยุทธการและการข่าว หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย ให้การต้อนรับ

Read more: เยี่ยมชมกิจการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) เขตเชียงราย

พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ เยี่ยมชมกิจการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค.๖๑ โดยมี พันเอก อรรณพ ธัชยะพงษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ให้การต้อนรับ

Read more: เยี่ยมชมกิจการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ