ACSC Video - Player

กิจกรรม “๓ ส สะสาง สะอาด สามัคคี ที่ทำงานของเราน่าอยู่”

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ จัดกิจกรรม “๓ ส สะสาง สะอาด สามัคคี ที่ทำงานของเราน่าอยู่” โดยมี ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรม ในวันที่ ๑๙ เม.ย.๖๑

[ภาพกิจกรรม]

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ